ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI 2018-2019

Hằng năm, Liên đội trường TH Nguyễn Văn Quỳ, tiến hành tổ chức Đại hội liên đội, bầu ra ban chấp hành chi đội, là những em học sinh có thành tích học tập tốt, gương mẫu, để cùng với tổng phụ trách đội, giúp đỡ các bạn đội viên, quản lý nề nếp, học tập, là tấm gương để các bạn độ viên khác noi theo.

Dưới đây là những hình ảnh hoạt động trong kì Đại hội liên đội. Năm học 2018-2019